صابون‌های فلزی یا کربوکسیلات‌های فلزی که به عنوان پایدار‌کننده‌های پی‌وی‌سی و  به صورت مایع، خمیر و جامد عرضه می‌شود.

صابون‌های فلزی مایع

 • پایدار‌کننده‌های مایع ویژه چرم مصنوعی و پلاستی‌سول
فلزات معمولی آنالیز MSDS قوی آنالیز MSDS
باریم/کادمیم PayaStab BC 2010 TDS MSDS PayaStab BC 2020 TDS MSDS
باریم/کادمیم/زینک PayaStab BCZ 2111 TDS MSDS PayaStab BCZ 2121 TDS MSDS
باریم/زینک PayaStab BZ 2212 TDS MSDS PayaStab BZ 2222 TDS MSDS
پتاسیم/زینک PayaStab KZ 2414 TDS MSDS PayaStab KZ 2424 TDS MSDS
باریم/سرب PayaStab PZ 2515 TDS MSDS PayaStab PZ 2525 TDS MSDS
 • پایدار‌کننده‌های مایع ویژه گرانول و تلق نرم شفاف (Super Clear)
فلزات معمولی آنالیز MSDS قوی آنالیز MSDS
باریم/کادمیم PayaStab BC 2030 TDS MSDS PayaStab BC 2040 TDS MSDS
باریم/کادمیم/زینک PayaStab BCZ 2131 TDS MSDS PayaStab BCZ 2141 TDS MSDS
باریم/زینک PayaStab BZ 2232 TDS MSDS PayaStab BZ 2242 TDS MSDS
کلسیم/زینک PayaStab CZ 2333 TDS MSDS PayaStab CZ 2343 TDS MSDS
باریم/سرب PayaStab PZ 2535 TDS MSDS PayaStab PZ 2545 TDS MSDS
 • پایدار‌کننده‌های مایع ویژه گرانول و تلق نرم کربناتی
فلزات معمولی آنالیز MSDS قوی آنالیز MSDS
باریم/کادمیم PayaStab BC 2050 TDS MSDS PayaStab BC 2060 TDS MSDS
باریم/کادمیم/زینک PayaStab BCZ 2151 TDS MSDS PayaStab BCZ 2161 TDS MSDS
باریم/زینک PayaStab BZ 2252 TDS MSDS PayaStab BZ 2262 TDS MSDS
کلسیم/زینک PayaStab CZ 2353 TDS MSDS PayaStab CZ 2363 TDS MSDS
باریم/سرب PayaStab PZ 2555 TDS MSDS PayaStab PZ 2565 TDS MSDS

صابون‌های فلزی خمیری

 • پایدار‌کننده‌های خمیری ویژه گرانول و فیلم‌های بهداشتی، شفاف و بی‌بو
فلزات معمولی آنالیز MSDS قوی آنالیز MSDS
کلسیم/زینک PayaStab CZ 2939 TDS MSDS PayaStab CZ 2949 TDS MSDS

صابون‌های فلزی پودری

 • پایدار‌کننده‌های پودری تک فلزی ویژه پی‌و‌سی و کابردهای فراوان دیگر
 • استئارات کلسیم (PayaStab CaS)
 • استئارات روی (PayaStab ZnS)
 • استئارات باریم (PayaStab BaS)
 • استئارات کادمیم (PayaStab CdS)
 • استئارات سرب (PayaStab PbS)
 • استئارات لیتیم (PayaStab LiS)