انواع نرم کننده‌ها

نرم کننده‌های اولیه (Primary Plasticizer)

  • روغن دی‌او‌پی (PayaFlex DOP)
  • روغن دی‌اوتی‌پی (PayaFlex DOTP)
  • روغن دی‌او‌آ (PayaFlex DOA)

نرم کننده‌ های ثانویه (Secondary Plasticizer)

  • روغن سویای اپوکسی شده (PayaFlex ESO-60)
  • روغن بزرک اپوکسی شده (PayaFlex ELSO)
  • روغن سنتزی مشتق سویا (PayaFlex ETP)
  • روغن سنتزی مشتق سویا (PayaFlex EODA)